WWW.LUXELEMENTS.NL

LUX ELEMENTS GmbH & CO KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Telefon +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Telefax +49 (0) 21 71/ 72 12 40

Email: info@luxelements.de

Kantongerecht Leverkusen, HRA 34 13

Persoonlijk aansprakelijk
LUX ELEMENTS BETEILIGUNGS GmbH
Zetel Leverkusen, HRB 33 12
Bedrijfsleider: Thomas Lux, Rolf Longrée

Identificatienummer: 123.666.289

COPYRIGHT © 2002 LUX ELEMENTS GmbH & CO KG

De namen op deze pagina's en het bedrijfslogo zijn beschermd. LUX ELEMENTS is een gedeponeerd handelsmerk van de LUX ELEMENTS GmbH & CO KG. Alle hier niet uitdrukkelijk toegestane rechten blijven voorbehouden.

NUTZUGEBRUIKSRECHT

De informatie op deze website mag enkel voor informatieve doeleinden worden geraadpleegd. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de LUX ELEMENTS GmbH & CO KG mag de informatie op deze website noch volledig, noch gedeeltelijk worden gebruikt, doorgegeven, gekopieerd of gereproduceerd.
Het is toegestaan de documenten op deze server te gebruiken, op voorwaarde dat

(1) de onderstaande copyright-clausule op alle kopieën wordt vermeld,

(2) de documenten in kwestie enkel voor informatieve en niet-commerciële of persoonlijke doeleinden worden aangewend, niet op een netwerkcomputer worden gekopieerd of daarnaar overgedragen, niet in een ander medium worden gepubliceerd, en

(3) geen wijzigingen worden aangebracht in één of meer documenten.

Het gebruik van deze documenten voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en kan privaat- en strafrechtelijke gevolgen met zich brengen.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De LUX ELEMENTS GmbH & CO KG heeft geen invloed op websites van derden waarnaar de links van de LUX ELEMENTS-website verwijzen en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor andere websites (of hun inhoud) waartoe de bezoeker toegang krijgt via de LUX ELEMENTS-website. De LUX ELEMENTS GmbH & CO KG stelt de bezoeker deze links met andere websites enkel als service ter beschikking. Het feit dat de LUX ELEMENTS GmbH & CO KG deze links ter beschikking stelt, betekent niet dat het de inhoud of het gebruik van die websites goedkeurt of zich daarvoor aansprakelijk stelt.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De LUX ELEMENTS GmbH & CO KG stelt zich tegenover geen enkele partij aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die eventueel voortspruit uit het gebruik van deze of een andere website waarnaar per hyperlink wordt verwezen - deze clausule geldt ook voor gederfde winsten, onderbrekingen in de normale gang der zaken, het verlies van programma's of andere gegevens in het gegevensverwerkingssysteem van de bezoeker of enige andere schade, zelfs wanneer de lux elements gmbh&co kg uitdrukkelijk op de hoogte werd gesteld van dergelijke schade. De bezoeker draagt het volledige risico dat ontstaat door het gebruik van de informatie op deze website.?

RECHTSGELDIGHEID VAN DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als een deel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Ingeval delen of individuele clausules van deze tekst niet, niet meer of niet helemaal zouden overeenstemmen met de geldende rechtspositie, blijven de inhoud en de geldigheid van de andere delen van het document onverminderd gelden.

1. Verzameling en verwerking van http-protocolgegevens

Wanneer u onze website bezoekt en telkens wanneer u een bestand opvraagt, verzamelt onze webserver protocolinformatie (bv. type browser, datum en tijdstip van opvraging) over deze processen. Dit zijn geen persoonsgegevens. Wij kunnen de geregistreerde gegevens dus niet bij een bepaalde natuurlijke persoon plaatsen.

Al deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden. Ze worden niet aan derden doorgegeven. Wij koppelen deze gegevens niet aan andere gegevens. De gegevens worden bovendien na statistische verwerking regelmatig binnen de week gewist.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons enkel verzameld met uw medeweten en in de mate waarin u ze ons zelf ter beschikking stelt. Enkel wanneer u ons hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming gegeven hebt, worden deze persoonsgegevens vooral gebruikt voor reclamedoeleinden/markonderzoek alsook voor de ontwikkeling van onze diensten.

U hebt te allen tijde het recht om dergelijke toestemming te herroepen.

De verwerkingsdoeleinden worden op de desbetreffende plaatsen van onze website aangegeven en worden achteraf niet gewijzigd. De gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

2a. Gebruiksvoorwaarden van de onlinecalculator

  1. LUX ELEMENTS biedt de onlinecalculator op vrijwillige basis aan. LUX ELEMENTS garandeert de beschikbaarheid of veiligheid ervan niet en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
  2. LUX ELEMENTS behoudt zich het recht voor om de service zonder opgave van redenen en onaangekondigd tijdelijk of definitief stop te zetten.
  3. De gegevens van uw aanvragen zijn versleuteld (SSL) en worden door uw loginwachtwoord beschermd. Daarom dient u absoluut een veilig wachtwoord te gebruiken.
  4. De toegangsgegevens die door LUX ELEMENTS ter beschikking worden gesteld (gebruikersnaam en wachtwoord), mogen uitsluitend door u persoonlijk worden gebruikt en in geen geval aan anderen worden doorgegeven.
  5. De onlinecalculator van LUX ELEMENTS mag uitsluitend voor de daartoe bestemde doeleinden worden gebruikt.
  6. Uw toegangs- en verbindingsgegevens worden opgeslagen en verwerkt, in zoverre dit noodzakelijk is voor de analyse van fouten, prestaties of misbruik. Uw aanvragen worden intern geanalyseerd voor statistische doeleinden.

3. Recht op inzage

U hebt te allen tijde recht op inzage van de informatie die over uw persoon opgeslagen is met inbegrip van de herkomst en ontvangers van uw gegevens alsook het doel van de gegevensverwerking. Gelieve uw aanvraag schriftelijk of per e-mail te richten aan de hieronder genoemde adressen.

Deze privacyverklaring geldt enkel voor de inhoud op onze servers en niet voor websites die aan onze website gekoppeld zijn.

4. Over ons?

Dit is de privacyverklaring van

LUX ELEMENTS GmbH & CO KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Telefoon +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Telefax +49 (0) 21 71/ 72 12 40

Email: info@luxelements.de

Indien u vragen over deze privacyverklaring hebt, gelieve u rechtstreeks per post of e-mail tot ons te wenden.

Privacyverklaring voor zakenpartners